м-р Костадинка Клечароска Аврамоски

м-р Костадинка Клечароска Аврамоски

ТЕМА: „ИДЕОЛОГИЗАЦИЈА НА РЕЛИГИЈАТА ОД СТРАНА НА ВAХАБИЗМОТ КАКО РАДИКАЛНО ИСЛАМИСТИЧКО ДВИЖЕЊЕ ВО НАСОКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ТЕРОРИСТИЧКИ АКТИВНОСТИ

 

Членови на комисија за оценка на трудот:

 1. Проф. Д-р Златко Димовски      zlate.dimovski@uklo.edu.mk
  Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола
  Факултет за безбедност – Скопје
 2. Проф. Д-р Томе Батковски             tomebat52@gmail.com
  Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола
  Факултет за безбедност – Скопје
 3. Проф. Д-р Славејко Сасајковски
  Универзитет „Св.Кирил и Методиј “-Скопје, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
 4. Проф. Д-р Цане Мојаноски        cane.mojanoski@uklo.edu.mk
  Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола
  Факултет за безбедност – Скопје
 5. Проф. Д-р Методија Дојчиновски
  Универзитет „Гоце Делчев “-Штип, Воена Академија-Генерал Михаило Апостолски-Скопје

Повеќе