Lista so bodovi od poseta na predavanja i vežbi

Lista so bodovi od poseta na predavanja i vežbi

Листа на резултати од присуство и активност на предавања и вежби по предметите: „СОЦИОЛОГИЈА“ и  „Социологија на безбедност“ во 2021 ГОДИНА

Резултати