Костантин Канзуров

Костантин Канзуров

ТЕМА: Криминалистички карактеристики на еколошките кривични дела со посебен осврт на кривичното дело Пустошење на шума 

Членови на комисија за оценка на трудот:

 1. Професор д-р Злате Димовски              zlate.dimovski@uklo.edu.mk
  редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 2. Проф. д-р Марина Малиш Саздовска                    marina.sazdovska@uklo.edu.mk
  редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 3. Професор д-р Катерина Крстевска Савовска                    katerina.krstevska@uklo.edu.mk
  вонреден професор на Факултетот за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Повеќе