Конечни резултати-Методика на истражување на пожари и екплозии