Горан Ц. Андоновски

Горан Ц. Андоновски

Тема: БЕЗБЕДНОСЕН МЕНАЏМЕНТ ПРИ СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ, ЗАКАНИ И КРИЗИ  И АНГАЖИРАЊЕТО НА ЕДИНИЦАТА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ

(со посебен осврт на ангажирањето за справување со нарушен јавен ред и мир во поголем обем)

 

Членови на Комисија:

 1. Професор  д-р Марјан Ѓуровски
  Факултет за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 2. Професор д-р Јонче Ивановски
  Факултет за безбедност Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 3. Професор д-р Богданчо Гогов
  Факултет за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

 

Повеќе