Датум на одбрана – Наташа Серафимова

Датум на одбрана – Наташа Серафимова

Јавната одбрана на магистерски труд труд од кандидатот Наташа Серафимова со наслов:

Улогата на полицијата за време на изборниот процес во Република Македонија“  

 ќе се одржи на 28.06.2021 година (понеделик) со почеток во 11:30 часот, онлајн преку електронска платформа.

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – С К О П Ј Е