Датум на одбрана – Мирослав Андреевски

Датум на одбрана – Мирослав Андреевски

Jавната одбрана на магистерски труд труд од кандидатот Мирослав Андреевски со наслов:

 Местото на криминалистичкиот истражител во откривање, докажување и спречување на постапката – конкусија“  

 ќе се одржи на 01.02.2021 година (понеделник) со почеток во 12:00 часот, на Факултетот за безбедност – Скопје, ул. „1 “ Колонија Идризово бр. 2А – Скопје, во просториите на Библиотеката..