Датум на одбрана – Менде Моцаноски

Датум на одбрана – Менде Моцаноски

Јавната одбрана на магистерски труд труд од кандидатот Менде Моцаноски со наслов:

„ Анализа на системот за кризен менаџмент со посебен осврт на намалувањето на ризиците од катастрофи и потребата од реформи“

ќе се одржи на 03.03.2021 година (среда) со почеток во 09:00 часот, онлајн преку електронска платформа.