Александар Јамалов

Александар Јамалов

ТЕМА: „КРИМИНОЛОШКИ И КРИМИНАЛИСТИЧКИ  КАРАКТЕРИСТИКИ НА КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА СО ЕЛЕМЕНТИ НА „СИВА ЕКОНОМИЈА“ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“

Членови на комисија:

 

 

  1. Проф. д – р. Миодраг Лабовиќ          miodrag.labovic@uklo.edu.mk

Редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје, Универзитет „Св. Климент Охридски“- Битола

2. Проф. д – р Светлана Николоска        svetlana.nikoloska@uklo.edu.mk

Редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје,  Универзитет „Св. Климент Охридски“- Битола

3. Проф. д – р. Снежана Мојсоска      snezana.mojsoska@uklo.edu.mk

Редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје, Универзитет „Св. Климент Охридски“- Битола

Повеќе