Контакт администрација

Почитувани студенти,

Деканската управа на Факултетот за безбедност-Скопје донесе ОДЛУКА за начинот на работа и работното време на стручно-административната служба на Факултетот во услови на COVID 19.

Според Одлуката начинот на работа на стручно административната служба од 13.10.2020 година  се одвива со физичко присуство во просториите на факултетот и со домашни дежурства, а по претходно направен месечен распоред од деканот на факултетот.

Работното време на вработените во стучно административната служба е  од 08,00 часот до 15,30 часот, без разлика дали вработените работат со физичко присуство во просториите на факултетот или дежураат од дома.

За да може да ги реализирате Вашите административни потреби и Ви овозможиме поголема достапност до нашите  службеници ги објавуваме контактите на кои  ќе може да комуницирате со нив.

 

Име и презиме Е-маил Мобилен Работно место
Ангелина Цветановска angelina.cvetanovska@hot.mail.com

studentski@fb.uklo.edu.mk

071 368-365 Раководител на одделение за студентски прашања
Лидија Илиевска lilievska@fb.uklo.edu.mk 075/267-213 Одделение за студентски прашања
Ирена Стојчевска i.stojcevska@uklo.edu.mk 075/267-192 Одделение за студентски прашања
Оливера Трајанова Ѓорѓијовски olivera.trajanova@uklo.edu.mk 078 301 494 Виш соработник за ИКТ
Славица Ѓорѓиевска slavica.d.gjorgjievska@gmail.com 070 342 605 Раководител на одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење
Наде Трајановска nade.trajanovska@yahoo.com

nadetrajanovska@yahoo.com

070 235  301 Архивар
Виолета Трајковска violeta.k.trajkovska@gmail.com 075/267-234 Книжара
Кемал Рушид krusid@gmail.com

kemal.rusid@uklo.edu.mk

076 361 682 Одделение за доквалификација и доедукација
Ангел Витевски vitevski.inter@gmail.com 078 731 409 Одделение за доквалификација и доедукација
Мирослав Андреевски andreevskig3@gmail.com 070 255 901 Библиотекар
Ѓорѓи Мешков gjorgi.meskov@uklo.edu.mk 070 342 696 Секретар