Вонреден професор д-р Богданчо Гогов

Вонреден професор д-р Богданчо Гогов

Полиција и човекови права
Полициско право и примена на овластувања
Односи со јавноста
Полиција и јавност
Полицијата во заедницата

ПОНЕДЕЛНИК ОД 10.00 ДО 11.30

СРЕДА ОД 11.30 ДО 13.30

e-mail: bgogov@fb.uklo.edu.mk