Вонреден професор д-р Марија Миленковска

Вонреден професор д-р Марија Миленковска

Марија Миленковска е вонреден професор на Факултетот за безбедност -Скопје.Избрана е во областа Меѓународно јавно право. Нејзин истражувачки интерес се меѓународно јавно право, човекови права и решавање на конфликти.Таа дипломира на Правен факултет “Јустинијан Први” – Скопје, Универзитет “Свети Кирил и Методиј”- Скопје, насока Меѓународно право.
Последиполомски студии завршува на истиот Факултет, со што се стекнува со називот Магистер на правни науки, насока меѓународно право. Во март 2011 докторираше на Правниот факултет “Јустинијан Први” – Скопје, Универзитет “Свети Кирил и Методиј “- Скопје и се здоби со називот Доктор на правни науки.

Превземи CV…

Меѓународно јавно право
Меѓународно договорно право
Полиција и меѓународно хуманитарно право
Меѓународно право за права на човекот
Меѓународно хуманитарно право
понеделник и вторник од 10.00 до 12.00
Телефон: +389 2 2546-211, лок. 105
Факс: +389 2 2545-070
Е-пошта:     marijamilenkovska@yahoo.com
Blog Attachment