ЗАПИСНИК од првата седница на Наставно научниот совет на ФБ во учебната 2018/2019 година, одржана на 24.10.2019 година

ЗАПИСНИК од првата седница на Наставно научниот совет на ФБ во учебната 2018/2019 година, одржана на 24.10.2019 година

ЗАПИСНИК од првата седница на Наставно научниот совет на ФБ во учебната 2018/2019 година, одржана на 24.10.2019 година

ЗАПИСНИК