ЗАПИСНИК од десетата седница на ННС одржана на 27.08.2020 година

ЗАПИСНИК од десетата седница на ННС одржана на 27.08.2020 година