ЗАПИСНИК од четвртата седница на ННС од 24.01.2020 година

ЗАПИСНИК од четвртата седница на ННС од 24.01.2020 година

ЗАПИСНИК од четвртата седница на ННС од 24.01.2020 година

ЗАПИСНИК