Одлука за утврдување на соодветни или сродни студиски програми од прв циклус за упис на втор циклус на студии – 02.09.2016

Одлука за утврдување на соодветни или сродни студиски програми од прв циклус за упис на втор циклус на студии – 02.09.2016