Одлука за утврдување на пакет на книги за летниот семестар 20182019 и цени за продажба – 24.01.2019