Дневен ред на седница на Советот на Трет циклус – докторски студии

Дневен ред на седница на Советот на Трет циклус – докторски студии

Дневен ред на седница на Советот на Трет циклус – докторски студии

Дневен ред