Реализирано сценарио со студентите од трета година насока криминалист во рамки на предметната програма Криминалистичка тактика 2

image_url

Реализирано сценарио со студентите од трета година насока криминалист во рамки на предметната програма Криминалистичка тактика 2

Во рамки на предметната програма Криминалистичка тактика 2 во организација на предметниот наставник ред проф д-р Марина Малиш Саздовска, беше реализирано  сценарио со студентите од трета година насока криминалист. Сценариото се состоеше од вршење на увид на место на настан, при што студентите вршеа обезбедување на локацијата, обележување на трагите и нивно фотодокументирање и скицирање, како и подигање на трагите. По завршувањето на сценариото студентите направија и евалуација на преземените мерки и активности за време на увидот, а обрнаа посебно внимание на слабостите и предлог мерките на нивно отстранување.

Blog Attachment