КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА ПРВ, ВТОР И ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ

image_url

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА ПРВ, ВТОР И ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ

КОНКУРС за запишување студенти на  ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ во академската 2020/2021 

НАСОКИ за време на пријавувањето / запишувањето на кандидати по Конкурс во прва година во академската 2020/2021 година

Ако сте заинтересирани Регистрирај се – ONLINE УПИСИ

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ
Прв уписен рок Втор уписен рок
Пријавување на кандидатите 01.10.2020 – 22.10.2020 02.11.2020 – 30.11.2020
Запишување на кандидатите 26.10.2020 – 30.10.2020 07.12.2020 – 11.12.2020
СТУДИСКИ ПРОГРАМИ И КВОТИ
СТУДИСКА ПРОГРАМА Редовни со школарина за студирање Износ на партиципација

(ЕУР – по семестар)

Криминалистика 30 400
Безбедност 60 15 400
Безбедност 120 10 350
Криминологија и криминална политика 10 400
Кризен менаџмент 10 400
Специјалистички стручни студии по Безбедност 15 250
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ
Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.uklo.edu.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата за упис на втор циклус студии што се поднесува при пријавувањето за запишување.
При пријавувањето на соодветниот факултет кандидатите ги поднесуваат следниве документи:
o Пријава за упис на втор циклус студии
o Електронска пријава (од iKnow-системот)
o Диплома или Уверение за завршени додипломски, односно прв циклус студии (кандидатите кои завршиле во странство доставуваат нострифицирана странска Диплома) – оригинални документи или заверена фотокопија од истите
o Кратка биографија (CV)
o Уверение за државјанство
o Документација: ХИВ тест и тест за Хепатит Ц (за странски студенти)
o Потврда за уплатени 300 денари на жиро сметка на факултетот – високата школа за манипулативни трошоци
o Други документи по барање на единицата поврзани со условите за упис

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

ОДЛУКА за доделување на стипендии и намалување на трошоци при студирање на вработени лица во институциите на безбедносниот систем, и студенти со постигнат успех (на втор циклус студии)

ОДЛУКА за утврдување на два дополнителни општи услови за упис на втор циклус студии

ОДЛУКА за утврдување соодветни или сродни студиски програми од прв циклус за упис на втор циклус студии

 

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

  • ОДЛУКА од Совет на трет циклус студии од 10.07.2020 г. за утврдување услови и критериуми за конкурирање и запишување на трет циклус студии во академската 2020/2021 г.

ОДЛУКА

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА
Blog Attachment