Дијалог во образованието за возрасни – Дијалог, градење на мирот и методи за решавање на конфликти за возрасни слушатели (ДиА)

image_url

Дијалог во образованието за возрасни – Дијалог, градење на мирот и методи за решавање на конфликти за возрасни слушатели (ДиА)

Дијалог во образованието за возрасни – Дијалог, градење на мирот и методи за решавање на конфликти за возрасни слушатели (ДиА)

Во текот на месец февруари 2020 година, а согласно предвидената динамика на активностите во рамките на проектот „Дијалог во образование за возрасни (ДИА)“ од програмата „Еразмус+“ (КА 204), се спроведиа две клучни активности.

Двајца членови на проектниот тим од Факултетот за безбедност-Скопје, проф. д-р Саше Герасимоски и проф. д-р Марјан Арсовски, во периодот 28-29.02.2020 година присуствуваа на вториот работен состанок во Копенхаген (Данска). На состанокот, секој од присутните партнери кои се дел од проектот, презентираше по два методи во образованието за возрасни кои во изминатиот период ги осмислил и применил во наставата во областите кои се дефинирани согласно проектот (справување со конфликти, градење на мирот, градење на довербата во заедницата и општествен дијалог).

Десетина дека претходно, во функција на подготовка за состанокот, членовите на проектниот тим од Факултетот, проф. д-р Саше Герасимоски, проф. д-р Раде Рајковчевски, проф. д-р Весна Трајковска и проф. д-р Марјан Арсовски, осмислија и заедно со студентите од трета и четврта година на студиската програма „Криминологија и криминална политика“, практично применија два методи во наставата.   Методите се однесуваа на справување со конфликтни ситуации (насилство на автобуски постојки во град Скопје) и општествен дијалог и општествена вклученост (надминување на општествените стереотипи и предрасуди кон зависниците од дрога на територија на градот Скопје).


На 14-15.11.2019 година во Берлин се одржа првиот состанок во рамките на проектот „Дијалог во образование за возрасни“ од програмата Еразмус плус (КА204). Универзотот „Св. Климент Охридски“ од Битола е партнер во проектот, а тимот од Факултетот за безбедност-Скопје го спроведува проектот. Проектот го раководи вон. проф. д-р Саше Герасимоски.
Главна цел на проектот е подобрување на компетенциите на кадарот кој работи во образованието на возрасни, и тоа како во формалното, така и во неформалното образование (семејството, медиумите, општеството). Посебни цели на проектот се зголемувањето на вештините и знаењата во граѓанското образование, градењето на мирот, општествениот дијалог и разрешувањето на конфликти и унапредувањето на капацитетот и искуството во оценување и презентирање на практични методи во образованието за возрасни.

Референтни податоци за проектот:
KA2 Partnership “Dialogue in Adult Education – Dialogue, Peacebuilding and conflict resolution methods for adult learners (2019-1-DE02-KA204-006097)


Во рамките на активностите од Еразмус + КА 204 проектот Дијалог во образование за возрасни (ДИА), двајца членови на проектниот тим од Факултетот за безбедност-Скопје, ред. проф. д-р Саше Герасимоски и вонр. проф. д-р Весна Трајковска, на ден 16.06.2020 година, присуствуваа на третиот работен состанок кој беше спроведен во вид на онлајн работилница. Онлајн работилницата беше организирана од страна на партнерот УНАЕДИ од Киев, Украина. Главна цел на состанокот (работилницата) беше примена на Лосје (Loesje) методот во образованието за возрасни во делот на мировното образование.  Резултат од одржаниот онлајн состанок, т.е., спроведената работилница, беше изработка на постери со кратки пораки за мировното образование за возрасни, кои беа споделени помеѓу учесниците и објавени на нивните Интеренет страни и официјалната Интернет страна на ДИА проектот.

Во прилог, во продолжение следуваат и фотографии од спроведените активности и дел од изработените постери.


 

Во рамките на активностите за спроведување на ДИА проектот, на ден 28.10.2020 година, двајца членови од тимот на проектот, ред. проф. д-р Саше Герасимоски и вон. проф. д-р Весна Трајковска, осмислија и заедно со студентите по предметот Безбедносна култура од прва година на студиската програма Безбедност и евроатлантски интеграции и студентите по предметот Безбедност во приватниот сектор од четврта година на студиската програма Криминалистика, практично применија два методи во наставата. Методите се однесуваа на зацврстување на припадноста кон заедницата преку афирмација на безбедносната култура и препознавање и реагирање на конфликтни безбедносни ситуации при обезбедување на објект.  Поради пандемијата со Ковид 19, активноста беше спроведена онлајн.

Во прилог следуваат фотографии од настанот

Диа Манифест МКД

Blog Attachment