ТЕМА: „Учесници во странска војска, полиција, паравоени или параполициски формации и безбедносната состојба во
Република Северна Македонија“

Членови на комисија за oдбрана на трудот:

1. проф. д-р Оливер Бачановиќ        oliver.bacanovic@uklo.edu.mk
Факултет за безбедност Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола

2.проф. д-р Борис Мургоски                  boris.murgoski@uklo.edu.mk
Факултет за безбедност Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола

3.проф. д-р Жидас Даскаловски                  zidas.daskalovski@uklo.edu.mk
Факултет за безбедност Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола

4.проф. д-р Злате Димовски                            zlate.dimovski@uklo.edu.mk
Факултет за безбедност Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола

5.проф. д-р Марина Малиш Саздовска                    marina.msazdovska@uklo.edu.mk
Факултет за безбедност Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола

Повеќе