ТЕМА: „УНАПРЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ НА ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА ВО ОТКРИВАЊЕ НА ФАЛСИФИКУВАНИ ДОКУМЕНТИ“

Членови на комисија за оценка на трудот:

 1. Проф. д-р Никола Дујовски          nikola.dujovski@uklo.edu.mk
  Редовен професор на Факултет за безбедност- Скопје
  Универзитет ,, Св. Климент Охридски,,- Битола
 2. Проф. д-р Јонче Ивановски             jonce.ivanovski@uklo.edu.mk
  Редовен професор на Факултет за безбедност- Скопје
  Универзитет ,, Св. Климент Охридски,,- Битола
 3. Проф. д-р Богданчо Гогов                bogdanco.gogov@uklo.edu.mk
  Редовен професор на Факултет за безбедност- Скопје
  Универзитет ,, Св. Климент Охридски,,- Битола

Повеќе