ТЕМА: „Комплементарност на националните друштва на Црвениот крст во рамки на националните системи за справување со кризни и вонредни состојби во подготвеноста и одговор при катастрофи“

Членови на комисија за одбрана на трудот:

 1. Проф. д-р Стојанка Мирчева                stojanka.mirceva@uklo.edu.mk
  Редовен професор на Факултет за безбедност- Скопје
  Универзитет ,, Св. Климент Охридски,,- Битола
 2. Проф. д-р Никола Дујовски                  nikola.dujovski@uklo.edu.mk
  Редовен професор на Факултет за безбедност- Скопје
  Универзитет ,, Св. Климент Охридски,,- Битола
 3. Проф. д-р Александар Иванов                aleksandar.ivanov@uklo.edu.mk
  Редовен професор на Факултет за безбедност- Скопје
  Универзитет ,, Св. Климент Охридски,,- Битола

Повеќе