ТЕМА:„НЕОВЛАСТЕНО ИЗРАБОТУВАЊЕ, ДРЖЕЊЕ, ПОСРЕДУВАЊЕ И ТРГУВАЊЕ СО ОРУЖЈЕ ИЛИ РАСПРСНУВАЧКИ МАТЕРИЈАЛИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“

Членови на комисија за одбрана на трудот:

 1. Проф. Д-р Злате Димовски             zlate.dimovski@uklo.edu.mk
  Редовен професор на Факултет за безбедност – Скопје
  Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ – Битола
 2. Проф. Д-р Светлана Николоска             svetlana.nikoloska@uklo.edu.mk
  Редовен професор на Факултет за безбедност – Скопје
  Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ – Битола
 3. Проф. Д-р Раде Рајковчевски         rade.rajkovcevski@uklo.edu.mk
  Редовен професор на Факултет за безбедност – Скопје
  Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ – Битола

Повеќе