Почитувани студенти,
Во четврток на 16.05.2024 со почеток во 11.00 часот, во конференциската сала во библиотеката на Факултет за безбедност предавање ќе оддржи доцент д-р Милан Липовац – Факултет за безбедност Белград, Србија, со посебен осврт на методологијата на изработка на докторски дисертации и магистерски трудови. При тоа ќе може да се направат и консултации за конкретни тези, идеи и сл.

Онлајн линк за оние кои сакаат, а неможат да присуствуваат
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmVmNDk0ZjctNjE2Zi00MWNhLWE2NDktMjM4ZGE2Y2RiYTlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e943ef2c-7ace-416b-bc2d-ec507459c471%22%2c%22Oid%22%3a%2206b14416-8bde-424c-9d15-b160299c4453%22%7d

Повеќе за д-р Милан Липовац на https://fb.bg.ac.rs/nastavnici-i-saradnici/docenti/dr-milan-lipovac/