Јавната одбрана на специјалистички труд од кандидатот Полат Бекироски со наслов:

„Кривично-правни, криминолошки и криминалистички карактеристики на кривичното дело Противправно стекнување и
прикривање на имот“

ќе се одржи на 22.05.2024 година (среда) со почеток во 12:00 часот, во просториите на Библиотеката на Факултетот за безбедост-Скопје.