Јавната одбрана на магистерски труд од кандидатот Бојан Димитриевски со наслов:

 Криминалистички и криминолошки карактеристики на компјутерските измами во Република Северна Македонија“

 ќе се одржи на 16.05.2024 година (четврток) со почеток во 12:00 часот, во просториите на Библиотеката на Факултетот за безбедост-Скопје.