Јавната одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Андон Лазаров со наслов:

„Проценка на заканите и ризиците за спротивставување на самоубиствениот тероризам“

ќе се одржи на ден 10.05.2024 година (петок) со почеток во 12:15 часот на Факултетот за безбедност – Скопје, ул. „1 “ Колонија Идризово бр. 2А – Скопје, во просториите на Библиотеката.