ТЕМА: „ПРОЦЕНКА НА ЗАКАНИТЕ И РИЗИЦИТЕ ЗА СПРОТИВСТАВУВАЊЕ НА САМОУБИСТВЕНИОТ ТЕРОРИЗАМ“

Членови на комисија за одбрана на трудот:

 1. Проф. д-р Борис Мургоски         boris.murgoski@uklo.edu.mk
  Редовен професор на Факултет за безбедност- Скопје
  Универзитет ,, Св. Климент Охридски,,- Битола
 2. Проф. д-р Злате Димовски           zlate.dimovski@uklo.edu.mk
  Редовен професор на Факултет за безбедност- Скопје
  Универзитет ,, Св. Климент Охридски,,- Битола
 3. Проф. д-р Драгана Батиќ                  dragana.batic@uklo.edu.mk
  Редовен професор на Факултет за безбедност- Скопје
  Универзитет ,, Св. Климент Охридски,,- Битола

Повеќе