ТЕМА: КРИМИНАЛИСТИЧКИ И КРИМИНОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА КОМПЈУТЕРСКИТЕ ИЗМАМИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Членови на комисија за одбрана на трудот:

 1. Проф. д-р Миодраг Лабовиќ                miodrag.labovic@uklo.edu.mk
  редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 2. Проф. д-р Цветко Андреески                      cvetko.andreeski@uklo.edu.mk
  редовен професор на Факултет за туризам и угостителство – Охрид
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 3. Проф. д-р Светлана Николоска                             svetlana.nikoloska@uklo.edu.mk
  редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Повеќе