Што е реактивна агресија и зошто е важна во контекст на затворите?
🚨Научниците при истражувањата најчесто разликуваат два типа на агресија: проактивна и реактивна. Проактивната агресија се користи како средство за достигнување на конкретна цел или добивка. Наспроти неа, реактивната агресија доаѓа спонтано, предизвикана од некакви закани.

Оваа разлика е клучна, особено во затворските услови, каде што поединците често се изложени на потенцијално заканувачки ситуации. Таквата средина често предизвикува циклус на реактивна агресија, што го прави предизвик за решавање.💢🔄

Согледувајќи го ова, станува императив да се истражат иновативни пристапи за обучување на затворениците со алтернативни стратегии за управување со согледаните закани спречувајќи да се насочат кон агресивно однесување.

👉 👉 Во проектот VR4React, го поставуваме прашањето: Може ли виртуелната реалност да обезбеди нов начин за интегрирање и дефинирање третмани на реактивна агресија кај затворениците и спроведување на сценарија во безбедно опкружување?

📖 За да дознаете повеќе за тоа што е реактивна агресија, како се препознава во затворската околина и како може да се намали преку употребата на виртуелна реалност, можете да прочитате подетални информации во нашиот прв извештај:
https://www.vr4react-project.com/uploads/1/4/4/7/144711219/vr87c3_1.pdf