ТЕМА: „Антитерористички активности во Република Северна Македонија“

Членови на комисија за одбрана на трудот:

 1. Проф. д-р Злате Димовски               zlate.dimovski@uklo.edu.mk
  редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 2. Проф. д-р Борис Мургоски              boris.murgoski@uklo.edu.mk
  редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 3. Проф. д-р Марјан Николовски              marjan.nikolovski@uklo.edu.mk
  вонреден професор на Факултетот за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Повеќе