ТЕМА:„НЕОВЛАСТЕНО ИЗРАБОТУВАЊЕ, ДРЖЕЊЕ, ПОСРЕДУВАЊЕ И ТРГУВАЊЕ СО ОРУЖЈЕ ИЛИ РАСПРСНУВАЧКИ МАТЕРИЈАЛИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“

Членови на комисија за оценка на трудот:

Проф. Д-р Злате Димовски             zlate.dimovski@uklo.edu.mk
Редовен професор на Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ – Битола

Проф. Д-р Светлана Николоска            svetlana.nikoloska@uklo.edu.mk
Редовен професор на Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ – Битола

Проф. Д-р Раде Рајковчевски         rade.rajkovcevski@uklo.edu.mk
Редовен професор на Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ – Битола

Повеќе