Се известуваат студентите на трет циклус на студии на Факулетот за безбедност – Скопје дека уписот на летен семестар за академската 2023/2024 е во периодот од 04.03.2024 до 08.03.2024 година

За заверка и за запишување на семестар потребни се следниве документи:

  • пријавен лист – 1( жолт )
  • семестрален лист на кој се запишуваат предметите од претходен ислушан зимски семестар,
  • Уплата на рата за партиципација да се изврши на жиро сметка на Факултетот за безбедност:

Жиро сметка: трезорска сметка бр. 100000000063095, сметка на буџетски корисник 160016125578810 приходна шифра 723012, програма 42, назив на примачот Факултет за безбедност – Скопје, банка на примачот НБРМ, со цел на дознака “надомест за студирање”,

  • Индекс.