ТЕМА: КРИВИЧНО ПРАВНИ , КРИМИНОЛОШ КИ И КРИМИНАЛИСТИЧК И КАРАКТЕРИСТИКИ НА КРИВИЧНОТО ДЕЛО ПРОТИВПРАВНО
СТЕКНУВАЊЕ И ПРИКРИВАЊЕ НА ИМОТ (СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРУД)

Членови на комисија за одбрана на трудот:

 1. Проф. д-р Миодраг Лабовиќ                      miodrag.labovic@uklo.edu.mk
  редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 2. Проф. д-р Марјан Николовски                    marjan.nikolovski@uklo.edu.mk
  редовен професор на Факултет за туризам и угостителство – Охрид
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 3. Проф. д-р Светлана Николоска                 svetlana.nikoloska@uklo.edu.mk
  редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Повеќе