ТЕМА: КРИМИНАЛИСТИЧКИ И КРИМИНОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА КОМПЈУТЕРСКИТЕ ИЗМАМИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Членови на комисија за оценка на трудот:

 1. Проф. д-р Миодраг Лабовиќ             miodrag.labovic@uklo.edu.mk
  редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 2. Проф. д-р Цветко Андреески               cvetko.andreeski@uklo.edu.mk
  редовен професор на Факултет за туризам и угостителство – Охрид
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 3. Проф. д-р Светлана Николоска               svetlana.nikoloska@uklo.edu.mk
  редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

ПОвеќе