Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема за изработка на специјалистички труд и определување на ментор – Полат Бекироски

Одлука