Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема за изработка на специјалистички труд и определување на ментор – Александар Стојаноски

Одлука