Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема за изработка на магистерски труд и определување на ментор – Сандра Томовска

Одлука