Јавната одбрана на специјалистички труд од кандидатот Вера Ѓорѓевиќ со наслов:

 „Сексуалната злоупотреба на деца до 14 годишна возраст на Секторот на внатрешни работи Скопје

 ќе се одржи на 29.09.2023 година (петок) со почеток во 11:00 часот, во просториите на Библиотеката на Факултетот за безбедост-Скопје.

 

   

ОД ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ –С К О П Ј Е