Јавната одбрана на магистерски труд од кандидатот Филип Павловски со наслов:

 „Начин на извршување (Modus operandi) на корупцијата во полицијата во Република Северна Македонија

 ќе се одржи на 22.09.2023 година (петок) со почеток во 12:00 часот, во просториите на Библиотеката на Факултетот за безбедост-Скопје.

   

ОД ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – С К О П Ј Е