КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА на пријавени кандидати во ВТОР УПИСЕН РОК во академската 2023/2024 година на Факултетот за безбедност – Скопје

Запишувањето на новопримените студенти по Конкурсот за запишување студенти во прва година на I циклус на студии во академската 2023/24 година на Факултетот за безбедност – Скопје од  ВТОРИОТ УПИСЕН РОК ЗА РЕДОВНИ И ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ,  ќе се врши на ден 15.09.2023 година.     

КОНЕЧНА ЛИСТА
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ на Факултетот за безбедност