Јавната одбрана на магистерски труд од кандидатот Мевљун Азиси со наслов:

 „Криминалистички карактеристики на криминалните ситуации со елементи на поврзаност на кривично дело „Перење пари и други приноси од казниво дело“ со претходни кривични дела во Република Северна Македонија

 ќе се одржи на 11.09.2023 година (понеделник) со почеток во 12:00 часот, во просториите на Библиотеката на Факултетот за безбедост-Скопје.

       ОД ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

                                                                         С К О П Ј Е