ТЕМА: „СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦА ДО 14 ГОДИШНА ВОЗРАСТ НА ПОДРАЧЈЕТО НА СЕКТОРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ СКОПЈЕ“

Членови на комисија за оценка на трудот:

 1. Проф.д-р Оливер Бачановиќ               oliver.bacanovic@uklo.edu.mk
  Факултет за безбедност-Скопје
  Универзитет „Св.Климент Охридски“ -Битола
 2. Проф.д-р Борис Мургоски                 boris.murgoski@uklo.edu.mk
  Факултет за безбедност-Скопје
  Универзитет „Св.Климент Охридски“ -Битола
 3. Проф.д-р Светлана Николоска          svetlana.nikolovska@uklo.edu.mk
  Факултет за безбедност-Скопје
  Универзитет „Св.Климент Охридски“ -Битола

Повеќе