ТЕМА: БЕЗБЕДНОСТ ПРИ ТРАНСПОРТ НА РАДИОАКТИВНИ МАТЕРИИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Членови на комисија за одбрана на трудот:

 1. Проф.д-р.Борис Мургоски              boris.murgoski@uklo.edu.mk
  редовен професор на Факултет за безбедност -Скопје
  Универзитет ,,Св.Климент Охридски,,-Битола
 2. Проф.д-р.Злате Димовски                    zlate.dimovski@uklo.edu.mk
  редовен професор на Факултет за безбедност -Скопје
  Универзитет ,,Св.Климент Охридски,,-Битола
 3. Проф.д-р.Марина Малиш Саздовска               marina.msazdovska@uklo.edu.mk
  редовен професор на Факултет за безбедност -Скопје
  Универзитет ,,Св.Климент Охридски,,-Битола
 4. Проф.д-р.Никола Дујовски                      nikola.dujovski@uklo.edu.mk
  редовен професор на Факултет за безбедност -Скопје
  Универзитет ,,Св.Климент Охридски,,-Битола
 5. Проф.д-р.Методија Дојчиновски
  редовен професор во пензија на Воена Академија ,,Генерал Михаило Апостолски,,-Скопје
  Универзитет ,,Гоце Делчев,, – Штип

Повеќе