Одлука за прифаќање на Извештајот за оценка на пријавата за изработка на специјалистички труд и определување на ментор – Вера Ѓорѓевиќ

Одлука