Проектот Засилување на социјалните вештини при стручно оспособување во затвор (СОКВОК) (Enhancement of SOCial skills during VOCational training in prison (SOCVOC) во чие спроведување Факултетот за безбедност – Скопје е партнер организација (заедно со парнер организации од Полска, Естонија, Холандија и Белгија) има за цел развој на социјални вештини и компетенции на осудени лица на казна затвор кои ќе им помогнат во нивното стручно оспособување и вработување.  ПОВЕЌЕ…


Зголемување на социјалните вештини при стручно оспособување во затвор (СОКВОК) – ЛИЧНА КАРТА


Проектен тим:

проф. д-р Весна Стефановска – проект координатор и истражувач

проф. Наташа Пеовска – проект асистент и истражувач

проф. Драгана Батиќ, истражувач

проф. Оливер Бачановиќ, истражувач

Маријана Аризанковска, истражувач


Транснационален состанок и (multiplier event) настан во рамките на ЕРАЗМУС + проектот  „Зголемување на социјалните вештини при стручно оспособување во затвор„ Утрехт, Холандија, 19-20 април, 2023