Во рамките на Едукативната кампања „Безбедни училишта“, која е организирана од страна на Факултетот за безбедност – Скопје и Министерството за внатрешни работи, на 09.06.2023 (петок) се одржа предавање пред учениците од Основното училиште „Вера Циривири Трена“ – Скопје. Со предавањето беа опфатени повеќе теми посветени на разните видови на насилство и превентивни мерки за нивно спречување. Учениците беа особено активни и дадоа свои видувања, примери и предлози како да се постапи во случаи на насилство во училиштата.

Предавањето беше реализирано од страна на студентите Лела Радуловиќ и Давор Талески, проф. д-р Марина Малиш Саздовска и проф. д-р Катерина Крстевска Савовска.