Јавната одбрана на магистерски труд од кандидатот Мевљун Азиси со наслов:

„Криминалистички карактеристики на криминалните ситуации со елементи на поврзаност на кривично дело „Перење пари и други приноси од казниво дело“ со претходни кривични дела во Република Северна Македонија“

ќе се одржи на 19.06.2023 година (понеделник) со почеток во 13:00 часот, во просториите на Библиотеката на Факултетот за безбедост-Скопје.

ОД ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
С К О П Ј Е